Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Các nguyên tắc của kế toán tài chính


Các giao dịch, các sự kiện và mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của kỳ kế toán liên quan tại thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền hoặc tương đương tiền.


.

Các nguyên tắc của kế toán tài chính
Các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp quan tâm đến thông tin kế toán của doanh nghiệp
trên các phương diện, phạm vi và mức độ khác, để đảm bảo tính hữu ích của thông tin kế toán, việc
xử lý các nghiệp vụ kế toán và lập báo cáo tài chính, kế toán tài chính phảI tuân thủ các nguyên tắc
kế toán cơ bản đã được thừa nhận
- Cơ sở dồn tích
Các giao dịch, các sự kiện và mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài
sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải đ-ợc ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo
tài chính của kỳ kế toán liên quan tại thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực
chi tiền hoặc tương đương tiền.
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích phải phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp
trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
- Hoạt động liên tục
Trên thực tế hàng năm đều có các tổ chức phải ngừng hoạt động, phá sản do các nguyên
nhân khác nhau, song đại bộ phân là chúng tiếp tục hoạt động. Yêu cầu của nguyên tắc “Hoạt động
liên tục” báo cáo tài chính phảI đ-ợc lập trên cơ sở giả định doanh nghiệp đang hoạt động liên tục
và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình th-ờng trong t-ơng lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không
có ý định cung nh- không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phảI thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động
của mình. Thực hiện nguyên tắc này thì toàn bộ TS của doanh nghiệp đ-ợc sử dụng để kinh doanh
chứ không phải để bán do đó kế toán phản ánh theo giá phí chứ không phản ánh theo giá thị tr-ờng.

Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, Giám đốc (hoặc ng-ời đứng đầu) doanh nghiệp cần phải
đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Khi đánh giá, nếu Giám đốc (hoặc ng-ời
đứng đầu) doanh nghiệp biết đ-ợc có những điều không chắc chắn liên quan đến các sự kiện hoặc
các điều kiện có thể gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thì
những điều không chắc chắn đó cần đ-ợc nêu rõ. Nếu báo cáo tài chính không đ-ợc lập trên cơ sở
hoạt động liên tục, thì sự kiện này cần đ-ợc nêu rõ, cùng với cơ sở dùng để lập báo cáo tài chính và
lý do khiến cho doanh nghiệp không đ-ợc coi là đang hoạt động liên tục.
-Nguyên tắc giá phí :
Xuất phát từ nguyên tắc doanh nghiệp hoạt động liên tục, tài sản của doanh nghiệp là cơ sở
để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác quản lý tài sản, kế toán th-ờng
quan tâm đến giá phí hơn là giá thị tr-ờng. Giá phí thể hiện toàn bộ chi phí doanh nghiệp bỏ ra để
có đ-ợc tài sản và đ-a tài tản về trạng thái sãn sàng sử dụng, nó là cơ sở cho việc so sánh để
xácđịnh hiệu quả kinh doanh. Nguyên tắc giá phí đòi hỏi tài sản phải đ-ợc kế toán ghi nhận theo
giá phí. Giá phí của tài sản đ-ợc tính theo sốtiền hoặc t-ơng đ-ơng tiền đã trả, phải trả hoặc tính
theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản đ-ợc ghi nhận. Giá phí của tài sản không
đ-ợc thay đổi trừ khi có quy định khác của pháp luật.
- Nhất quán
Công tác kế toán trong các doanh nghệp tuỳ thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh
doanh, trình độ yêu cầu quản lý có thể áp dụng các chính sách và ph-ơng pháp kế toán khác nhau.
Để đảm bảo tính so sánh của thông tin số liệu kế toán giữa các thời kỳ trong việc đánh giá tình hình
và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán phải tuân thủ nguyên tắc nhất quán, tức là các
chính sách kế toán và ph-ơng pháp kế toán doanh nghiệp đã lựa chọn phảI đ-ợc áp dụng thống
nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Tr-ờng hợp có sự thay đổi chính sách và ph-ơng pháp kế
toán đã chọn thì phải giải trình lý do và sự ảnh h-ởng của sự thay đổi đó đến các thông tin kế toán.
-Thận trọng
Để không làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp đảm bảo tính
trung thực khách quan của thông tin kế toán, công tác kế toán của doanh nghiệp phải tuân thủ
nguyên tắc thận trọng. Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết khi lập các -ớc
tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi:
- Phải lập các khoản dự phòng nh-ng không lập quá lớn
- Không đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và các khoản thu nhập
- Không đánh giá thấp hơn giá trị các khoản nợ phảI trả và chi phí
- Doanh thu và thu nhập chỉ đ-ợc ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu đ-ợc
lợi ích kinh té, còn chi phí phảI đ-ợc ghi nhận khi có bằng chứngvề khả năng phát sinh chi phí.
-Trọng yếu
Thông tin được coi là trọng yếu trong tr-ờng hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu tính chính
xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh h-ởng đến quyết định
kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của
thông tin hoặc các sai sót đ-ợc đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải
đ-ợc xem xét trên cả ph-ơng diện đinh l-ợng và định tính. Khi lập các báo cáo tài chính từng khoản
mục trọng yếu phải đ-ợc trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính. Các khoản mục không trọng
yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà đ-ợc tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc
chức năng. Để xác định một khoản mục hay một tập hợp các khoản mục là trọng yếu phải đánh giá
tính chất và quy mô của chúng. Tuỳ theo các tình huống cụ thể, tính chất hoặc quy mô của từng
khoản mục có thể là nhân tố quyết định tính trọng yếu. Ví dụ, các tài sản riêng lẻ có cùng tính chất
và chức năng đ-ợc tập hợp vào một khoản mục, kể cả khi giá trị của khoản mục là rất lớn. Tuy
nhiên, các khoản mục quan trọng có tính chất hoặc chức năng khác nhau phải đ-ợc trình bày một
cách riêng rẽ. Theo nguyên tắc trọng yếu, doanh nghiệp không nhất thiết phải tuân thủ các quy định
về trình bày báo cáo tài chính của các chuẩn mực kế toán cụ thể nếu các thông tin đó không có tính
trọng yếu.

- Phù hợp
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chi phí và doanh thu là
hai mặt thống nhất của cùng một quá trình, chi phí là cơ sở nguồn gốc tạo ra doanh thu, doanh thu
là kết quả của chi phí bỏ ra là nguồn bù đắp chi phí. Do đó việc ghi nhận doanh thu và chi phí phảI
phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phảI ghi nhận một khoản chi phí t-ơng ứng
liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí t-ơng ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra
doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phảI trả nh-ng liên quan đến doanh thu của kỳ
đó.  
.

(Tin đăng ngày: 4/27/2017 8:56:19 PM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm