Nhanh chóng

Chỉ với 5 ngày làm việc, hoặc ít hơn theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục phức tạp giúp bạn đăng ký kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh được ngay sau 5 ngày..

Luôn hỗ trợ bạn

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, MIỄN PHÍ tư vấn cho bạn cách tổ chức doanh nghiệp và mọi việc về sổ sách giấy tờ. Giúp bạn không còn bỡ ngỡ khi quản lý một doanh nghiệp mới..

Uy tín nhất

Chúng tôi là đơn vị đi đầu Hải Phòng về cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Với uy tín hơn 15 năm, chúng tôi cam kết: Chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất Hải Phòng..

Đặc điểm của kế toán tài chính


Kế toán tài chính là một bộ phận của công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phạm vi của kế toán tài chính là phản ánh toàn bộ các loại tài sản, nguốn hình thành tài sản, các hoạt động kinh tế.

.

+Kế toán tài chính cung cấp thông tin chủ yếu cho các đói tượng bên ngoài doanh nghiệp,do đó
để đảm bảo tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân thu các nguyên tắc, các chuẩn
mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia, kể cả các nguyên tắc, chuản mực quốc tế về
kế toán được các quốc gia công nhận.
+Kế toán tài chính mang tính pháp lệnh, nghĩa là được tổ chứcở tất cả các đơn vị kế toán và hệ
thống sổ, ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân thu các quy
định thống nhất nếu muốn được thừa nhận
+Thông tin kế toán tài chính cung ấp là những thông tin thực hiện về những hoạt động đã phát
sinh, đã xẩy ra và mang tính tổng hợp thể hiện dưới hình tháI giá trị
+ Báo cáo của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính phẩn tổng quát về sản nghiệp, kết
quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thờikỳ và kỳ báo cáo của kế toán tài chính được thực
hiện theo định kỳ thường là hàng năm
Nội dung và phạm vi của kế toán tài chính
Doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cần thiết phải có tài sản tiền vốn
và quá trình hoạt động của doanh nghiệp là quá trình tiến hành các quá trình kinh tế khác nhau
nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ nhất định. Trong quá trình hoạt động ở doanh nghiệp hình
thành các mối quan hệ kinh tế liên quan đến nhiều đối t-ợng khác nhau, để đảm bảo tính hữu ích
của thông tin cung cấp nghĩa là đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các đối tượng quan tâm thông
tin kế toán. Nội dung kế toán tài chính phải khái quát được toàn bộ các loại tài sản tiền vốn và các
hoạt động kinh tế diễn ra, các quan hệ kinh tế phát sinh ở doanh nghiệp. Do đó, nội dung cơ bản
của kê toán tài chính trong doanh nghiệp bao gồm:
-Kế toán các loại tài sản
Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong
tương lai. Tài sản của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại được biểu hiên dưới hình thái vật chất như
nhà xuởng, máy móc thiết bi, vật tư, hàng hoá hoăc không thể hiện d-ới hình tháI vật chất nh- bản
quyền, bằng sáng chế nhưng phải thu được lợi ích kinh tế trong tương laivà thuộc quyền kiểm soát
coả doanh nghiệp. Tài sản của doanh nghiệp còn bao gồm các tài sản không thuộc quyền sở hữu
của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp kiểm soát được và thu được lợi ích kinh tế trong t-ơng lai,
nh- tài sản thuê tài chính, hoặc có những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và thu đ-ợc
lợi íchkinh tế trong t-ơng lainh-ng có thể không kiểm soát đ-ợc về mặt pháp lý, nh- bí quyết kỹ
thuật thu đ-ợc từ hoạt động triển khai có thể thoả mãn các điều kiện trong định nghĩa về tài sản khi
các bí quyết đó còn giữ đ-ợc bí mật và doanh nghiệp còn thu đ-ợc lợi ích kinh tế. Trong doanh
nghiệp tài sản là cơ sở để tiến hành sản xuất kinh doanh, kế toán phảI phản ánh đ-ợc hiện có, tình
hình biến động tất cả các loại tài sản theo từng loại từng địa điểm bảo quản, sử dụng.
-Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
Nơ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn hình thành những tài sản của doanh nghiệp.
Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua nh-
mua hàng hoá ch-a trả tiền, sử dụng ch-a thanh toán, vay nợ, cam kết bảo hành hàng hoá, phảI trả
nhân viên, thuế phải nộp vv…những nghĩa vụ đó doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của
minh
Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn của các nhà đầu t-, thặng d- vốn cổ phần, lợi nhuận ch-a
phân phối, các quỹ và chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại tài sản.
Thông tin về nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu giúp cho các đối t-ợng sử dụng thông tin
đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp nh- mức độ khả năng tự tài trợ. Do vậy cùng với thu
nhận xử lý và cung cấp thông tin về tình hình, sự biến động của tài sản kế toán tài chính phảI thu
nhận xử lý thông tin về từng nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp.
- Kế toán chi phí, doanh thu và thu nhập khác
Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp là quá trình doanh nghiệp phải bỏ
ra những chi phí nhất định và cũng là quá trình doanh nghiệp thu đ-ợc các khoản doanh thu và thu
nhập khác.

Chi phí của doanh nghiệp là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán d-ới
hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến
làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. Chi phí
của doanh nghiệp bao gồm các chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động
kinh doanh thông th-ờng và chi phí khác.
Doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh
nghiệp thu đ-ợc trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông th-ờng và
các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản
góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu.
Chi phí, doanh thu và thu nhập khác là hai mặt của quả trình hoạt động ở doanh nghiệp,
thông tin về chi phí, doanh thu và thu nhập khác là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh và đánh
giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng sinh lời ở doanh nghiệp của các đối t-ợng
quan tâm. Do đó kế toán tài chính phảI thu thập xử lý cung cấp thông tin chi phí, doanh thu và thu
nhập khác của từng hoạt động chính xác, trung thực.
Với chức năng thu thập, xử lý, cung cấp và phân tích các thông tin cho các đối t-ợng bên
ngoài doanh nghiệp, xét theo phần hành công việc, nội dung kế toán tài chính bao gốm :
+ xác định các chứng từ kế toán xử dụng, lập, xử lý, luân chuyển các chứng từ kế toán
+ Tổ chức xây dựng hệ thống tài khoản kế toánửơ doanh nghiệp
+ Tổ chức hệ thống sỏ kế toán
+ Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính
- Phạm vi của kế toán tài chính
Kế toán tài chính là một bộ phận của công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phạm vi của kế
toán tài chính là phản ánh toàn bộ các loại tài sản, nguốn hình thành tài sản, các hoạt động kinh tế
tài chính và các quan hệ kinh tế pháp lý phát sinh toàn doanh nghiệp. Tuy nhiên với mục đích đã
xác định nó chỉ phản ảnh các đối t-ợng ở dạng tổng quát phục vụ cho việc lập các báo cáo tài
chính. Trong các doanh nghiệp khi tổ chức công tác kế toán phảI căn cứ vào đặc điểm hoạt động
sản xuất kinh doanh, yêu cầu của công tác quảnlý xác định rõ phạm vi cụ thể của kế toán tài chính,
phân định rõ giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị đảm bảo không trùng lắp đáp ứng yêu cầu
thông tin khác nhau của các đối t-ợng qua tâm đến thông tin kế toán ở doanh nghiệp.  
.

(Tin đăng ngày: 4/27/2017 8:51:58 PM)

Tìm hiểu thêm về:


Doanh nghiệp, công ty,

CÁC TIN ĐANG ĐƯỢC BIÊN TẬP
Dịch vụ thành lập công ty hải phòng

Chuyên cung cấp các dịch vụ thành công ty tại Hải Phòng, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với giá rẻ nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng với chi phí thấp nhất, dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng trong thời gian ngắn nhất.

Xem thêm
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Để được tư vấn và hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo đường dây nóng: 0904.842.444

Xem thêm